کلیه اجناس در صورت عدم تطابق با مشخصات قابل عودت میباشد